baboon - tshwene (s.9) ditshwene (pl.10)
baby - lesea (s.5) masea (pl.6)
bachelor - lesoha (s.5) masoha (pl.6)
back - mokokotlo (s.3) mekokotlo (pl.4)
backyard - ka morao ho jarete
bad (01) (adj.) - e mobe
bad (02) (adj.) - ba babe
bad (03) (adj.) - o mobe
bad (04) (adj.) - e mebe
bad (05) (adj.) - le lebe
bad (06) (adj.) - a mabe 1
bad (07) (adj.) - se sebe
bad (08) (adj.) - tse mpe
bad (09) (adj.) - e mpe
bad (10) (adj.) - tse mpe
bad (14) (adj.) - bo bobe
bad smell of spoilt milk - seuta
badly - hampe
bag - mokotla (s.3) mekotla (pl.4)
bake (v.) - apeha
bake (v.) - baka
ball - bolo (s.9) dibolo (pl.10)
bananas - dibanana (10)
bank - banka (s.9)
bank (river ...) - lebopo (s.5) mabopo (pl.6)
baptise - kolobetsa
baptism - kolobetso (s.9) dikolobetso (pl.10)
bar - bara (s.9) dibara (pl.10)
barber - lebeola (s.5) mabeola (pl.10)
bark (v.) - bohola
basis - motheo (s.3) metheo (pl.4)
basket - mmanki
Basotho (people) - Basotho
Basotho men’s dance - mohobelo
Basotho women’s dance - mokhibo
bat-eared fox - phokojwe e ditsebe tsa mankgane
bath - bate (s.9) dibate (pl.10)
bathe (v.) - tola
bathroom - kamore ya ho hlapa
bathroom - kamore ya ho tola
battery - beteri (s.9) dibeteri (pl.10)
be alert - lemoha
be astonished - maketse
bead - sefaha (s.7) difaha (pl.8)
bean - nawa (s.9) dinawa (pl.10)
beard - tedu (s.9) ditedu (pl.10)
beast - sebata (s.7) dibata (pl.8)
beat (v.) - hlola
beaten (be…) - hlolwa
beautiful (01) (adj.) - e motle
beautiful (02) (adj.) - ba batle
beautiful (03) (adj.) - o motle
beautiful (04) (adj.) - e metle
beautiful (05) (adj.) - le letle
beautiful (06) (adj.) - a matle
beautiful (07) (adj.) - se setle
beautiful (08) (adj.) - tse ntle
beautiful (09) (adj.) - e ntle
beautiful (10) (adj.) - tse ntle
beautiful (14) (adj.) - bo botle
beautiful (adv.) - hantle
beautiful (be ...) (v.) - kgaba
beautiful (become ...) (v.) - ntlafala
beautiful (make ...) (v.) - ntlafatsa
beautiful clothes - majabajaba
beautify - intlafatsa
beauty - botle
because - hobane
become (v.) - ba
become astonished (v.) - makala
become blind (v.) - foufala
bed - bethe (s.9) dibethe (pl.10)
bed of flowers - seratswana (s.9) diratswana (pl.10)
bedroom - kamore ya ho robala
bee - notshi (s.9) dinotshi (pl.10)
beef - nama (s.9) ya kgomo
beer - jwala (s.14) majwala (pl.6)
beetroot - bete
before daybreak - ka dialla
beg (v.) - kopa
beg (v.) - qela
beget (v.) - beleha
beget (v.) - tswala
begin (v.) - qala
begin (v.) - simolla
beginning - qalo
behaviour change - phetoho ya boitshwaro
behind - morao
being - e le
believe (v.) - kgolwa
believe erroneously (v.) - hloma
belt - lebanta (s.5)
bench - banka (s.9) dibanka (pl.10)
bend (v.) - koba
bereavement - bofifi
besides - ntle
Bethlehem - Bohloking
between - mahareng
beware - hlokomela
bewitch (v.) - loya
Bible - Bibele (s.9) Dibibele (pl.10)
bicycle - baesekele (s.9) dibaesekele (pl.10)
big (01) (adj.) - e moholo
big (02) (adj.) - ba baholo
big (03) (adj.) - o moholo
big (04) (adj.) - e meholo
big (05) (adj.) - le leholo
big (06) (adj.) - a maholo
big (07) (adj.) - se seholo
big (08) (adj.) - tse kgolo
big (09) (adj.) - e kgolo
big (10) (adj.) - tse kgolo
big (14) (adj.) - bo boholo
big toe - monwana wa leoto o moholo
biltong - sehwapa (s.7) dihwapa (pl.8)
bind (v.) - bofa
bind (v.) - tlama
bird - nonyana (s.9) dinonyana (pl.10)
birth - peleho
birth - peleho
birth - tswalo
birthday - letsatsi la tlhaho (s.5) matsatsi a tlhaho (pl.6)
bite (v.) - loma
black (01) (adj.) - e motsho
black (02) (adj.) - ba batsho
black (03) (adj.) - o motsho
black (04) (adj.) - e metsho
black (05) (adj.) - le letsho
black (06) (adj.) - a matsho
black (07) (adj.) - se setsho
black (08) (adj.) - tse ntsho
black (09) (adj.) - e ntsho
black (10) (adj.) - tse ntsho
black (14) (adj.) - bo botsho
black rhinoceros - tshukudu e molomo wa haka
black wildebeest - mmamononwane
black wildebeest - pudumo
bladder - senya (s.7)
blame (v.) - nyatsa
blanket - kobo (s.9) dikobo (pl.10)
blesbok - none (s.9) dinone (pl.10)
blind (become) - foufala
blind (make) - foufatsa
blind person - sefofu (s.7) difofu (pl.8)
blindness - bofofu
blister - letswabadi
Bloemfontein - Mangaung
Bloemfontein - Mangaung
blonde - tshowana
blood - madi (s.6)
blood donation - phano ya madi
blood donor - mofani wa madi
blood test - hlahlobo ya madi
blood transfusion - phepelo ya madi
bloodletting - phokotso ya madi
bloodstream - phallo ya madi
blow (nose) (v.) - mina
blue (01) (adj.) - e moputswa
blue (02) (adj.) - ba baputswa
blue (03) (adj.) - o moputswa
blue (04) (adj.) - e meputswa
blue (05) (adj.) - le leputswa
blue (06) (adj.) - a maputswa
blue (07) (adj.) - se seputswa
blue (08) (adj.) - tse putswa
blue (09) (adj.) - e putswa
blue (10) (adj.) - tse putswa
blue (14) (adj.) - bo boputswa
blue (green of the heaven) - botala ba lehodimo
blue wildebeest - kgaranyane (s.9) dikgaranyane (pl.10)
blue wildebeest - kgokong (s.9) dikgokong (pl.10)
blunt - nthithi
boarding house - ntlo ya marobalo
boat - seketswana (s.7) diketswana (pl.8)
body - mmele
body fluid - maro a mmele
body temperature - themperetjhara ya mmele
boil (liquids) (v.) - bela
boil (porridge) (v.) - pjatla
bomb - seqhomane
bone - lesapo (s.5) masapo (pl.6)
bontebok - nyamatsane
book - buka (s.9) dibuka (pl.10)
border - moedi (s.3) meedi (p.4)
borrow (v.) - adima
borrower - moadimi (s.1) baadimi (pl.2)
bottle - botlolo (s.9) dibotlolo (pl.10)
bottle-feed - ho antsha lesea botlolo
bought (be …) (v.) - rekwa
bought (has been …) (v.) - rekilwe
bought (v.) - rekile
boulder - lefika (s.5) mafika (s.6)
boundary - moedi (s.3) meedi (p.4)
bowel - lela (s.5) mala (pl.6)
bowl - sejana (s.7) dijana (pl.8)
box - lebokose (s.5) mabokose (pl.6)
boy - moshanyana (s.1) bashanyana (pl.2)
boy - moshemane (s.1) bashemane (pl.2)
boyfriend - mohlankana
braid (v.) - loha
braid for (v.) - lohela
brain - boko (14)
branch - lekala (s.5) makala (pl.6)
brave (man) - kgalala (s.9) dikgalala (pl.10)
bravery - bohale
brazier - paola (s.9) dipaola (pl.10)
bread - bohobe (s.14) mahobe (pl.6)
bread - borotho (s.14) marotho (pl.6)
break (v.) - roba
breakfast - dijo tsa hoseng (10)
breast - letswele (s.5) matswele (pl.6)
breast milk - lebese la letswele
breast milk (mother's milk) - lebese la mme
breast-fed baby - lesea le anyang letswele
breastfeed - ho antsha
breastfeeding - phepo ya letswele
breath - moya
breeze - moya o mosesane
brick - setene (s.7) ditene (pl.8)
bridge - borokgo (s.14) marokgo (pl.6)
bridle - tomo (s.9) ditomo (pl.10)
bright (adj.) - kganya
bright colour - mmala o kganyang
bring (v.) - tlisa
bring up (v.) - hodisa
broad - batsi
broke (v.) - robile
broken (become ...) (v.) - robeha
broken (is…) (v.) - robehile
broken piece of pottery - lengetana (s.5) mangetana (pl.6)
brook - molapo (s.3) melapo (pl.4)
broom - lefielo (s.5) mafielo (pl.6)
brother (older ...) - aubuti
brotherhood - boena (14)
brown (dark ...) (01) (adj.) - e mosootho
brown (dark ...) (02) (adj.) - ba basootho
brown (dark ...) (03) (adj.) - o mosootho
brown (dark ...) (04) (adj.) - e mesootho
brown (dark ...) (05) (adj.) - le lesootho
brown (dark ...) (06) (adj.) - a masootho
brown (dark ...) (07) (adj.) - se sesootho
brown (dark ...) (08) (adj.) - tse sootho
brown (dark ...) (09) (adj.) - e sootho
brown (dark ...) (10) (adj.) - tse sootho
brown (dark ...) (14) (adj.) - bo bosootho
brown (light ...) (01) (adj.) - e mokgunong
brown (light ...) (02) (adj.) - ba bakgunong
brown (light ...) (03) (adj.) - o mokgunong
brown (light ...) (04) (adj.) - e mekgunong
brown (light ...) (05) (adj.) - le lekgunong
brown (light ...) (06) (adj.) - a makgunong
brown (light ...) (07) (adj.) - se sekgunong
brown (light ...) (08) (adj.) - tse kgunong
brown (light ...) (09) (adj.) - e kgunong
brown (light ...) (10) (adj.) - tse kgunong
brown (light ...) (14) (adj.) - bo bokgunong
bruise (become) (v.) - phumoha
bruise (v.) - phumola
brush - borosolo (s.9) diborosolo (pl.10)
buck - letsa (s.5)
bucket - kgamelo (s.9) dikgamelo (pl.10)
bucket (<Afr: emmer) - emere (s.9) diemere (pl.10)
buffalo - nare (s.9) dinare (pl.10)
bug - kokwanyana (s.9) dikokwanyana (pl.10)
bug - tshitshidi (s.9) ditshitshidi (pl.10)
build (v.) - haha
build for (v.) - hahela
builder - seahi (s.7) diahi (pl.8)
building - moaho (s.3) meaho (pl.4)
built-in cupboard - khabete ya leboteng (s.9)
bull - poho (s.9) dipoho (pl.10)
bungalow - rontabole (s.9) dirontabole (pl.10)
burglar bars - dithibelamashodu (pl.10)
burgle (v.) - thuha
burn (v.) - tjha
burn (v.) - tjhesa
burned (be.) (v.) - tjheswa
burned (v.) - tjhele
burst (v.) - qhoma
burst tyre - thaere e tabohileng
bury - epela
bury - pata
bus - bese (s.9) dibese (p.10)
bush - moru (s.3) meru (pl.4)
bush cat - qwabi
bush cat - setsetse
bushbuck - pabala
bushpig - kolobemoru
but - empa
butter - botoro (s.9) dibotoro (pl.10)
butter - sereledi (s.7) direledi (pl.8)
butterfly - serurubele (s.7) dirurubele (pl.8)
buttocks - dibono (10)
buy (v.) - reka
buy for (v.) - rekilwe
buy for oneself (v.) - ithekela
by reason of - ka hoba


Show menu/Return to First Page
Return to Sesotho.web.za


© Jako Olivier (2006)
http://sesotho.web.za/dictionary/