eagerness - tjheseho
eagle - ntsu (s.9) dintsu (p.10)
ear - tsebe (s.9) ditsebe (pl.10
early in the morning - hoseng
early in the morning - madungwadungwane
earth - lefatshe (s.5) mafatshe (pl.6)
earth - mobu (s.3) mebu (pl.4)
ease - bonolo
easily - habonolo
east - botjhabela
East London - Monti
Easter - paseka
eat (cause to ...) (v.) - jesa
eat (make oneself ...) (v.) - itjesa
eat (v.) - ja
eaten (be ...) (v.) - jewa
eaten (has ...) (v.) - jele
eater - moji (s.1) baji (pl.2)
educate (v.) - ruta
educated (be ...) (v.) - rutehile
educated (become ...) (v.) - ruteha
education - thuto
egg - lehe (s.5) mahe (pl.6)
eight - robedi
eighteen - leshome le metso e robedi
eighth - borobedi
eighty - mashome a robedi
either - kapa
eland - phofu (s.9) diphofu (pl.10)
elbow - setswe (s.7) ditswe (pl.8)
elder - moholo (s.1) baholo (pl.2)
electricity - motlakase (s.3) metlakase (pl.4)
elephant - tlou (s.9) ditlou (pl.10)
elevate (v.) - phahamisa
eleven - leshome le motso o mong
eloquence - bokgeleke
eloquent speaker - kgeleke (s.9) dikgeleke (pl.10)
elsewhere - hosele
embarass (v.) - tsietsa
embrace (v.) - kopa
emergency situations - maemo a tshohanyetso
encircle (v.) - dikoloha
end (n.) - mathetho
end (n.) - qetello
end (v.) - fedisa
end (v.) - fela
enemy - sera (s.7) dira (pl.8)
engine - enjene (s.9) dienjene (pl.10)
engine - motjhini (s.3) metjhini (pl.4)
engineering - boenjineri
England - Engelane
English culture - Senyesemane (7)
English language - Senyesemane (7)
English person - Lenyesemane (s.5) Manyesemane (pl.6)
engulf (v.) - kwahela
engulf (v.) - kwenya
enjoy (v.) - thabela
enjoy oneself (v.) - ithabisa
enter - kena
enter (be caused to ...) (v.) - kenngwa
enter (cause to ...) (v.) - kenya
enter (v.) - kena
entered (has ...) (v.) - kene
entertain - thabisa
entrance - kgoro (s.9) dikgoro (pl.10)
equal (be ...) (v.) - lekana
equal (make ...) (v.) - lekanya
error - phoso (s.9) diphoso (pl.10)
escape (n.) - lesoba (s.5) masoba (pl.6)
escape (v.) - phema
escape (v.) - phonyoha
especially - haholoholo
essay - moqoqo (s.3) meqoqo (pl.4)
et cetera / etc. - jwalo-jwalo
Europe - Yuropa
European (white person) - Mosweu (s.1) Basweu (pl.2)
even - esita
even - esitana
even if - le ha
evening - phirimana
evening (early) - mantsiboya
eventually - kgabareng
everywhere - hohle
examine (v.) - hlahloba
examine oneself (v.) - itlhahloba
example - mohlala (s.3) mehlala (pl.4)
excellence - bokgabane
except - ntle
except (all ...) - bohle ka ntle ho
excite - baka
excrement - mokota (s.3) mekota (pl.4)
excrement - thete
excrement (vulgar) - masepa
excrete (v.) - nya
excuse (n.) - lebaka (s.5) mabaka (pl.6)
excuse me - ntshwarele
exhibition - pontsho (s.9) dipontsho (pl.10)
expect (v.) - lebella
expectation - tebello (s.9) ditebello (pl.10)
expedition - letsholo (s.5) matsholo (pl.6)
expense - tshenyehelo (s.9) ditshenyehelo (pl.10)
expensive (Afr: duur) - turu
expensive (be ...) (v.) - tura
experiment - teko (s.9) diteko (pl.10)
expert - setsebi (s.7) ditsebi (pl.8)
expiry date - nako ya ho fella ha tshebediso
explain (v.) - hlalosa
explain to (v.) - hlalosetsa
explains (which ...) (v.) - ho hlalosang
explanation - tlhaloso (s.9) ditlhaloso (pl.10)
explode - qhoma
explode (v.) - qhoma
exterior - bokantle
eye - leihlo (s.5) mahlo (pl.6)
eyebrow - ntshi (s.9) dintshi (pl.10)


Show menu/Return to First Page
Return to Sesotho.web.za


Jako Olivier (2006)
http://sesotho.web.za/dictionary/