ha - if
ha - let
ha - not
ha - of (15) (possessive concord)
ha - place of
ha - when
ha bohloko - painfully
ha e le - concerning
ha e le - regarding
ha e le - with reference to
ha esale - from time immemorial
ha esale - since
ha ho kenwe - no entrance
ha ho lebote - harm (there is no ...)
ha ho potang - doubt (there is no ...)
ha ho tsubiwe - no smoking
ha letsatsi le dikela - sunset
ha letsatsi le tjhaba - sunrise
ha mmila o puta - in due course
ha morao - later on
ha re hate butle - slowly let us go
ha se - is not
ha se - is not
habedi - twice
habonolo - easily
habonolo - softly
hae - at home
hae - his
hae - possessive pronoun (01)
haellwa - short (be ... of) (v.)
haha - build (v.)
hahela - build for (v.)
haholo - much
haholoholo - especially
haholoholo - very much
haka - cuddle (v.)
hakaakang - so much
hakana - so much
hakella - attach (v.)
halefa - angry (become…)
halefa - cross (become ...) (v.)
halefile - angry (be…)
halofo (s.9) dihalofo (pl.10) - half
halofo ya tefello - half price
hama - milk (v.)
hambeka (s.9) dihambeka (pl.10) - hamburger
hamela - milk for (v.)
hammoho - simultaneous
hammoho - simultaneously
hammoho - together
hammoho le - together with
hamolemo - friendly (adv.)
hamolemo - good (adv.)
hamore (s.9) dihamore (pl.10) - hammer (<Eng/Afr: hammer)
hampe - badly
hana - deny (v.)
hana - refuse (v.)
hane - demonstrative pronoun (15) that (yonder)
hanekausu ya raba - latex glove
hang - once
hangata - frequently
hangata - many times
hangata - often
hantle - beautiful (adv.)
hantle - fine (adv.)
hantle - good (adv.)
hantle - nicely
hantle - rightly
hantle - well
hantlentle - actually
hao - your (possessive)
hapa - capture
hapa - confiscate (v.)
hapa - seize (v.)
hapa - snatch (v.)
hape - again
hape - once more
hapeletsa - force (v.)
hapile - captured
hapile - seized (v.)
hapile - snatched (v.)
hara - coil (v.)
hara - middle of
hara - midst (in the ...)
haraka - rake (v.) (<Afr: hark)
haraka (s.9) diharaka (pl.10) - rake (n.) (<Afr: hark)
harakile - raked (v.)
hasa - scatter (v.)
hasana - scatter (v.)
hasane - scattered (be ...) (v.)
hasanya - disperse (v.)
hasanya - scatter (cause to ...) (v.)
hata - tread (v.)
hatella - press down (v.)
hatisa - print (v.)
hatisa - stamp (v.)
hatisa - tread on (cause to ...) (v.)
hatlela - was hands (v.)
hatsela - cold (feel ...)
haufi - close (adv.)
haufi - near
haufi le - close to
haufi le - near to
haufinyane - shortly
haufinyane - soon
he - then
hee - hey
heke (s.9) diheke (pl.10) - gate (<Afr: hek)
hela - hello there (<Eng.)
hela - mow (v.)
hela mohlwa - mow the lawn
helele - hello (<Eng.)
heletsa - demolish (v.)
helikopotare (s.9) dihelikopotare (pl.10) - helicopter (<Eng.)
hempe (s.9) dihempe (pl.10) - shirt (<Afr: hemp)
heno - your (possessive)
heso - our
himofilia - haemophilia (<Eng.)
hiroine - heroin (drug)
hlaba - inject
hlaba - inject (v.)
hlaba - stab (v.)
hlafuna - chew
hlaha - appear (v.)
hlaha - dry grass
hlaha - originate
hlaha - untamed
hlaha - wild
hlahela - appear to (v.)
hlahisa - point out (v.)
hlahisitse - pointed
hlahlama - follow (v.)
hlahlama - succeed (v.)
hlahla-se-maele - cannabis
hlahla-se-maele - marijuana
hlahloba - assess (v.)
hlahloba - examine (v.)
hlahlobo - check-up
hlahlobo ya madi - blood test
hlaka - visible (v.)
hlakola - clean (wipe ...) (v.)
Hlakola - February
hlakola - wipe (v.)
Hlakubele - March
hlalosa - explain (v.)
hlalosetsa - explain to (v.)
hlamela - prepare (v.)
hlano - five
hlaola - hoe (v.)
hlaolela - hoe for (v.)
hlapa - wash oneself (v.)
hlapanya - swear (v.)
hlapanya - take an oath (v.)
hlaphohelwa - recover (from an illness) (v.)
hlaphohetswe - recovered (v.)
hlapi (s.9) dihlapi (pl.10) - fish
hlasela - assault (v.)
hlatsa - throw up (v.)
hlatswa - wash (v.)
hlatswetsa - wash for (v.)
hlatswitse - washed (have ...) (v.)
hle (… hle) - please
hlehla - trot (v.)
hlehlisa - trot (cause to ...) (v.)
hlena - red warm (be ...) (v.)
hlepha - loose (become ...) (v.)
hlephile - loose
hlephisa - loosen
hlephisa - relax (v.)
hlobola - undress (v.)
hlodisa - peep (v.)
hlohlelletsa - incite (v.)
hlohlora - shake (v.)
hloho (s.9) dihloho (pl.10) - principal
hlohong - head in
hloile - hated (v.)
hloka - need (v.)
hloka - short (be ... of) (v.)
hlokahala - needed (be ...) (v.)
hloko - attention
hloko - carefulness
hlokomedisa - warn (v.)
hlokomela - beware
hlokomela - caution
hlokomela - look after (v.)
hlokomela - take care (v.)
hlokomela - watch (v.)
hlokomelwa - cared (be ... for) (v.)
hlola - beat (v.)
hlola - conquer (v.)
hlola - overcome (v.)
hlola - stay (v.)
hlola - surpass (v.)
hlola - vanquish (v.)
hlola - win (v.)
hlolela - unable
hlolwa - beaten (be…)
hlolwa - conquered (be ...) (v.)
hloma - believe erroneously (v.)
hloma - imagine (v.)
hlomela - take up arms (v.)
hlompha - honour (v.) (show respect)
hlompha - respect (v.)
hlompho - privilege
hlompjhwa - respected (be ...) (v.)
hlonama - grief
hlooho (s.9) dihlooho (p.10) - head
hlooho (s.9) dihlooho (pl.10) - topic
hlophisa - classify
hlotsa - limp (v.)
hloya - hate (v.)
hlwa - climb
hlwaele - oribi
hlweka - clean (become ...)
hlwekile - clean (adj.)
hlwekile - clean (is ...)
hlwekisa - clean (v.)
hlwela - climb for
hlwella - climb to
ho - it
ho - objectival concord (15)
ho - subject concord (15)
ho - to (infinitve)
ho a bata. - it is cold
ho a tjhesa - it is hot
ho a tjhesa. - it is warm
ho antsha - breastfeed
ho antsha lesea botlolo - bottle-feed
ho ba le HIV - HIV positive
ho ba le tshwaetso - seropositive
ho beha sekgobo - stigmatise
ho boima - difficult (it is ...)
ho bolaya dikokwanahloko - sterilise
ho etsa nyao - tattoo (v.)
ho etsa teko - test (v.)
ho falla - migration
ho fana ka madi - donate blood
ho ferekana - mental disease
ho fihlela - until
ho fokola - weakness
ho fokotseha - weight loss
ho futhumetse - warm (it is ...)
ho hatlela - menstruate (v.)
ho hlalosang - explains (which ...) (v.)
ho hlatswa - menstruate (v.)
ho hokaakang ! - how big ! (15)
ho hokae ? - how big ? (15)
ho hokae ? - how much ? (15)
ho hokana ka - as big as (15) (adj.)
ho hong - alone (15) (adj.)
ho hong - certain (15) (adj.)
ho honyane - small (15) (adj.)
ho honyenyane - small (15) (adj.)
ho itlhaba ka nale - self-injection
ho kula haholo - seriously ill
ho kwallwa ka hare - trapped inside
ho lahlana ha dithaka - peer pressure
ho lapa - hunger
ho lokile - good (this is ...)
ho mong - somebody (to ...)
ho ne ho bonahala - it was clear
ho ne ho bonahala - it was clear
ho nele - rained (it has ...)
ho ntsha mpa - abortion
ho nwa ho feta tekano - overdose
ho petsoha - tear (v.)
ho ratana - fall in love
ho se amohele - denial
ho se be le HIV - HIV negative
ho se be le tshwaetso - seronegative
ho se hlwebe ha madi - haemophilia
ho se lakatse dijo - loss of appetite
ho seng jwalo - otherwise
ho senyehelwa - miscarriage
ho sithabela - stress
ho sunya - penetration
ho taka mokgora - tattoo (v.)
ho tetebela maikutlo - depression
ho thata - difficult (it is ...)
ho theoha mmeleng - weight loss
ho thulana - collision
ho thwe - said (it is ...)
ho tla na - rain (it will ...)
ho tloha - since
ho tlohela kgale-kgale - from time immemorial
ho totobetse - obvious (it is ...)
ho tshepela lekunutu - confidentiality
ho tsherema - weakness
ho tshwarwa ke motlakase - shock (n.)
ho ya kgweding - menstruate (v.)
ho ya le kgongwana hodimo - flattered (become ...) (v.)
hoba - after
hoba - so that
hobane - because
hodile - grown up (v.)
hodile - old (is ...) (v.)
hodima - on
hodima - on top of
hodimo - above
hodimo - up
hodimo - upwards
hodisa - bring up (v.)
hoeletsa - proclaim (v.)
hoeletsa - scream (v.)
hoeletsa - shout (v.)
hofe ? - which ? (15)
hohle - all (15) (quantitative pronoun)
hohle - everywhere
hohlola - cough (v.)
hoja - if only
hola - grow (v.)
hola - if only
hola - old (become ...) (v.)
hole - far
holela - grow for (v.)
holetse - grew up in (v.)
hona - demonstrative pronoun (15) this
hona - it (15) (absolute pronoun)
hona - possessive pronoun (15)
hona jwale - just now
hona jwale - right now
hono - demonstrative pronoun (15) that
honyela - contract (v.)
hoo - to the extent that
hopola - remember (v.)
hopolana - remember one another
hopotse - remembered (v.)
hopotswe - remembered (was ...) (v.)
hora (s.9) dihora (pl.10) - hour
hora ya botshelela - six o' clock
hore - in order that
hore - that
hore - that so that
hore e be - it may be so that
hosane - tomorrow
hosele - different (15)
hosele - elsewhere
hosele - strange (15)
hoseng - early in the morning
hoseng - morning
hotele (s.9) dihotele (pl.10) - hotel
hula - pull (v.)
hwetla - fall (season)


Show menu/Return to First Page
Return to Sesotho.web.za


© Jako Olivier (2006)
http://sesotho.web.za/dictionary/